Directorate of Technical Education, Maharashtra State

तंत्रशिकषण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

    विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विकल्प अर्ज भरण्याची सूचना संबंधित प्रवेश प्रक्रिया संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
Visit DTE Home Page