• महाराष्ट् शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 12

Last updated on May 30th, 2022 at 06:46 am

Desk 12

कार्यासन क्रमांक 12
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
1. श्री. पी. पी. वाणी प्रशासकीय अधिकारी
2. श्रीमती. माया वाघमारे रचना व कार्यपध्दती अधिकारी
विषय
मुख्य कार्यालयातील वर्ग-3 व 4 कर्मचा-यांची आस्थापना व प्रशासकीय बाबी.
1. मुख्य कार्यालयातील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांच्या हजेरीची नोंद ठेवणे तसेच सर्व कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे.
2. मुख्य कार्यालय तसेच शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, तंत्रशिक्षण मंडळ, सर्व विभागीय कार्यालयातील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांची आस्थापनाविषयक कामे.
3. बृहनमुंबई कार्यालय/संस्थेतील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांच्या रजामंजुरीस मान्यता देणे.
4. संचालनालयातील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचायांची वेतनआयोगानुसार वेतननिश्चिती करणे.
5. राज्य स्तरावरील वर्ग- 3 च्या पदावर नियुक्ती/पदोन्नती बाबत पदोन्नती समितीची बैठक आयेाजित करणे.
6. बृहन्मुंबईतील तसेच संचालनालयातील गट क व ड मधील कर्मचा-यांच्या जेष्ठता यादया प्रसिध्द करणे.
7. राज्यस्तरीय वर्ग-3 पदांच्या जेष्ठता याद्या, परिविक्षा कालावधी, बिंदूनामावली वहया, भरती, बढती व इतर अनुषंगिक कामकाज.
8. कालबध्द पदोन्नती / आश्वासित प्रगती योजना, आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करणे.
9. विद्यार्थी संख्या तसेच बोगस संस्था प्राप्त तक्रारीवर कार्यवाही.
10. अधिकारी / कर्मचायांना ओळखपत्र पुरविणे.
11. अधिकारी / कर्मचायांच्या राहात्या घराबाबतची आवेदन पत्रे शासनाच्या मंजुरीस्तव पाठविणे व तत्संबंधी पुढील कार्यवाही करणे.
12. वरील कार्यालयातील / संस्थातील कर्मचायांच्या मागण्या, तक्रार इत्यादीबाबतची कार्यवाही करणे.
13. मुख्य कार्यालयातील व अधिनस्त विभागीय कार्यालयांतर्गत येणाया वर्ग-3 व 4 च्या कर्मचायांची लोकआयुक्त प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, माहितीचा अधिकार, मागासवर्ग आयोग, अपंग आयोग, मानवी हक्क आयोग येथे दाखल केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने दाखल केलेली प्रकरणे हाताळणे
14. वर्ग-3 व 4 मधील कर्मचायांच्या विभागीय बदल्या / विभागीय कार्यालयातील वर्ग-3 मधील कर्मचायांच्या विभागांतर्गत बदल्या करणे व तद्अनुषंगीक प्रस्ताव शासनास मंजूरीस्तव सादर करणे.
15. मुख्य कार्यालयातील तसेच विभागीय कार्यालयांतर्गत उद्भवणारी वर्ग-3 व वर्ग-4 ची शासकीय तसेच अनुदानित संस्था / कार्यालयातील कर्मचायांची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे
16. वर्ग-3 व वर्ग-4 चा कर्मचा-यांचा ईएमआयएस / डेटाबेस तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे.
17. मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीने / मतदानाच्या कामासाठी / जनगणनेच्या कामासाठी / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेकडे परीक्षेच्या कामासाठी कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे.
18. मुख्य कार्यालयातील वर्ग-3 व 4 च्या कर्मचायांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे.
19. मुख्य कार्यालयातील दूरध्वनी / लघुलेखक / झेरॉक्स इ. कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
20. वर्ग 3 व 4 मध्ये अतिरिक्त ठरणाया कर्मचायांच्या प्रत्यक्ष समावेशानाची कार्यवाही.
21. शासकीय कार्यालयामधील वर्ग-3 व वर्ग-4 चे सेवाप्रवेश नियम आणि कर्तव्य व जबाबदा-या तयार करणे.