• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 14

Last updated on ऑक्टोबर 11th, 2023 at 04:17 pm

कार्यासन १४

कार्यासन क्रमांक १४
नियंत्रक अधिकारी
--
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
डॉ. धनपाल कांबळे, उपसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्रीम. मृणाल राणे, प्रशासकीय अधिकारी (लेखा)
विषयसूची - कामकाज
भांडार पडताळणी विभाग व लेखा आक्षेप

१. मुख्य कार्यालय व अधिपत्याखालील सर्व प्रशासकीय कार्यालये तथा शासकीय संस्थामधील भांडार पडताळणी व अंतर्गत हिशेब तपासणी बाबतचे सर्व कामकाज.
२. लोकलेखा समिती, लेखानिरिक्षण समिती संबंधीचे सर्व प्रकरणे हाताळणे.
३. शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील पैशंाची अफरातफर व मालमत्तेची हमी विषयक सर्व प्रकरणे.
४. शासकीय पेैशाची अफरातफर झालेली प्रकरणे अंतिमत: निकाली काढणे.
५. सर्व कार्यालये/संस्थामधील भांडारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे (मुख्य कार्यालयासह) तसेच भांडार पडताळणी अहवालाचे अनुपालन करणे व तत्संबंधीचे कामकाज.
६. ओ.बी.ए, डी सी ए चे लेखा परिक्षण. (उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे इत्यादी.)
७. शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील लेखा परिक्षण अहवालाचे निपटारा करणे.
८. संचालनालयातील लेखापरीक्षणाचे कामकाज व आक्षेपाचे निराकरण करण्याची कार्यवाही करणे.
९. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्थांचे लेखा पडताळणी व बजेट.
१०. राज्य लेखा व भांडार पडताळणी अहवालाबाबतची कार्यवाही.