• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

NEP Government Resolution

Government Resolution

Sr. No Publish Date Government Resolution Download Size
131/05/2024Professor of Practice GR Technical Education 732.49 KB
231/05/2024NEP 2020 GR BATU 3rd Aug 2023 144.11 KB
331/05/2024Cluster University guidelines 469.78 KB
431/05/2024Empowered Autonomy-Uniform Statues Maharashtra 2019 136.16 KB
521/07/2023राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम आराखडा, श्रेयांक आराखडा याबाबत मार्गदर्शक सूचना 499.80 KB