• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

NEP Government Resolution

Government Resolution

Sr. No Publish Date Government Resolution Download Size
121/07/2023राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम आराखडा, श्रेयांक आराखडा याबाबत मार्गदर्शक सूचना 499.80 KB