• महाराष्ट्र शासन
 • Government of Maharashtra
 • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
 • Higher & Technical Education Department

Foreign Scholarship 2019

Last updated on June 10th, 2024 at 12:13 pm

खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती"

 • उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” सुरु करण्यांत आली आहे.
 • या शिष्यवृत्तीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या https://dte.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरील Foreign Scholarships Portal या पोर्टलवरुन दरवर्षी online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येतात.

पात्रता :

 • परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे पदव्युत्तर पदवी (PG), पदव्युत्तर पदविका (Diploma after Graduation) व पीएचडी (Ph.D) अभ्यासक्रमासाठी, THE (Times Higher Education) / किंवा QS (Quacquarelli Symonds) World Ranking 200 च्या आंत असणे बंधनकारक.
 • वर नमूद केल्याप्रमाणे परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे Unconditional Offer Letter.
 • उमेदवाराच्या पालकांचे/कुटुबांचे व उमेदवार नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वत:चे उत्पन्न धरुन सर्व मार्गांनी मिळणारे मागील आर्थिक वर्षातील एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा जास्त नसावे. (शा.नि. दि. ०6 सप्टेंबर, २०2१ अन्वये विहीत केलेली उत्पन्न मर्यादा)
 • विद्यार्थी व विद्यार्थ्याचे आई / वडील अथवा पालक भारताचे नागरिक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत.

सदरची योजना शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राबविण्यात आली असून आता शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक बैठक-2022/प्र.क्र.188/तांशि-4, दि.31 जुलै, 2023 अन्वये या शिष्यवृत्तीच्या पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका जागांच्या संख्येत वाढ झालेली असल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून खालीलप्रमाणे शाखा / अभ्यासक्रम निहाय जागा उपलब्ध असतील :-

अ. क्र. शाखा / अभ्यासक्रम पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका डॉक्टरेट एकूण
1.
कला
०३
०१
०४
2.
वाणिज्य
०३
०१
०४
3.
विज्ञान
०३
०१
०४
व्यवस्थापन
०३
०१
०४
5
विधी अभ्यासक्रम
०३
०१
०४
6
अभियांत्रिकी/वास्तुकला शास्त्र
१२
०४
१६
7
औषधनिर्माणशास्त्र
०३
०१
०४
एकूण
३०
१०
४०

विद्यार्थ्यांस मिळणारे लाभ :

 • विद्यापीठाने नमूद केलेले संपूर्ण शिक्षण शुल्क (Tuition Fee).
 • वैयक्तिक आरोग्य विम्याची पूर्ण रक्कम.
 • शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार संपूर्ण शैक्षणिक कालावधीकरीता निर्वाह भत्ता (U.K. साठी GBP 9900 व U.K. सोडून इतर सर्व देशांसाठी USD 15400).
 • केवळ एकदाच जवळच्या मार्गाने येण्या-जाण्याचा विमान प्रवास खर्च (इकॉनॉमी क्लास).

हेल्पलाईन नंबर :
(सकाळी 10:00 ते सायंकाळी 06:00 पर्यंत)

 • 022-68597486/68597421.