• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 17

Last updated on जून 30th, 2022 at 03:50 pm

कार्यासन १७ टीईक्यू आयपी

कार्यासन क्रमांक 17
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
डॉ.धनपाल कांबळे, उपसंचालक, तंत्रशिक्षण
श्री. आशिष निकम, विशेष कार्य अधिकारी
विषय
1. तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रम अंतर्गत जागतिक बँक/केंद्र शासन सहाय्यीत प्रकल्पाचे कामकाज पाहणे.
2. यशदा, पुणे यांचे मार्फत आयोजित पायाभूत/उजळणीवर्ग/ई-गव्हर्ननन्स इ. विविध प्रकाच्या प्रशिक्षणासाठी शासकीय संस्थामधील शिक्षकीय/प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित करणे व यशदा यांना निधी वितरित करणे.
3. राज्य शासनाच्या पदवी/पदविका पाठ्यक्रमाचा दर्जा सुधारणे या योजने अंतर्गत सर्व शासकीय पदवी/पदविका संस्थामधील अध्यापकांसाठी 1 आठवडयाचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी संबंधित शासकीय संस्थांना निधी वितरीत करणे.
4. NITTTR, भोपालयांचे मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध प्रशिक्षणासाठी शिक्षकीय अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना नामनिर्देशित करणे.
5. महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट ॲकॅडमी (MSFDA) अंतर्गत असलेली कामे.
6. पदवी व पदविकाधारकांना उद्योगधंद्यामधून प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही करणे.
7. गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविणे
8. राज्यातील सर्व शासकीय पदवी संस्थांमध्ये Incubation सेंटर स्थापन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे.
9. उन्नत महाराष्ट्र अभियान योजना (UMA) राबविणे.
10. राज्यातील विविध संस्थांमधील तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध चर्चासत्रे / कार्यशाळा तसेच सेमिनार यांचे आयोजन करणे.
11. संस्थांमध्ये संशोधन वाढविण्यासाठी प्रयत्न, प्रोत्साहनपर योजना राबविणे.
12. संचालनालयाचे News Letter आणि Boucher प्रसिध्द करणे.