• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 15

Last updated on जून 28th, 2022 at 05:47 pm

कार्यासन १५

कार्यासन क्रमांक १५
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
डॉ धनपाल कांबळे, उपसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. कुंडलिक एडके, सहा. संचालक (अतां)
विषय
अर्थसंकल्प (योजनेत्तर)
१. शासकीय कार्यालये व संस्थाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज व सुधारीत अंदाज (अनिवार्य खर्च) तयार करुन एकत्रित शासनास सादर करणे.
२. संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालये तसेच़ सर्व शासकीय संस्था यांना वेतन व वेतनेत्तर अनुदान BDS प्रणालीद्वारे वितरीत करणे.
३. विधीमंडळासाठी लागणाऱ्या पुरवणी मागण्या शासनास सादर करणे.
४. राजकोषीय व उत्तरदायित्व बाबतची माहिती संकलीत करुन शासनास सादर करणे.
५. अंतिम सुधारीत अनुदान, प्रत्यार्पित अनुदान व पुनर्विनियोजन प्रस्ताव (FMG) शासनास सादर करणे.
६. विभागीय कार्यालयाकडील जमा खर्चमेळाचे प्रस्ताव तपासणी करुन महालेखापाल, मुंबई या कार्यालयास सादर करणे
७. विनियोजन लेखा अहवाल बाबत कामे.
८. एक वर्षापुर्वीचे प्रलंबित देयक प्रशासकीय मंजूरीस्तव शासनास सादर करणे.
९. वैधानिक विकास मंडाळाबाबत मंजूर तरतूद व खर्चाची माहिती संकलीत करुन शासनास सादर करणे.
१०. कार्यक्रम अंदाजपत्रक बाबतची कामे. (संचालनालयातील कार्यासनाकडुन माहिती संकलीत करणे, शासन मान्यता प्राप्त करुन मुद्रनालयातुन छपाई करणे व विधीमंडळास वाटप करणे)
११. .सर्व शासकीय कार्यालय व संस्थामधील महसुली जमा (शासकीय जमा लेखाकंन पध्दत GRAS) बाबतची माहिती संकलीत करुन शासनास सादर करणे.
१2. कार्यक्रम अंदाजपत्रक बाबतची कामे. (संचालनालयातील कार्यासनाकडुन माहिती संकलीत करणे, शासन मान्यता प्राप्त करुन मुद्रनालयातुन छपाई करणे व विधीमंडळास वाटप करणे)