• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 12

Last updated on मे 30th, 2022 at 07:48 am

कार्यासन १२

कार्यासन क्रमांक १२
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
1. श्री. पी. पी. वाणी, प्रशासकीय अधिकारी
2. श्रीमती. माया वाघमारे, रचना व कार्यपध्दती अधिकारी
विषय
मुख्य कार्यालयातील वर्ग-३ व ४ कर्मचा-यांची आस्थापना व प्रशासकीय बाबी.
१. मुख्य कार्यालयातील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या हजेरीची नोंद ठेवणे तसेच सर्व कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे.
२. मुख्य कार्यालय तसेच शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, तंत्रशिक्षण मंडळ, सर्व विभागीय कार्यालयातील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांची आस्थापनाविषयक कामे.
३. बृहनमुंबई कार्यालय/संस्थेतील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या रजामंजुरीस मान्यता देणे.
४. संचालनालयातील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचायांची वेतनआयोगानुसार वेतननिश्चिती करणे.
५. राज्य स्तरावरील वर्ग- ३ च्या पदावर नियुक्ती/पदोन्नती बाबत पदोन्नती समितीची बैठक आयेाजित करणे.
६. बृहन्मुंबईतील तसेच संचालनालयातील गट क व ड मधील कर्मचा-यांच्या जेष्ठता यादया प्रसिध्द करणे.
७. राज्यस्तरीय वर्ग-३ पदांच्या जेष्ठता याद्या, परिविक्षा कालावधी, बिंदूनामावली वहया, भरती, बढती व इतर अनुषंगिक कामकाज.
८. कालबध्द पदोन्नती / आश्वासित प्रगती योजना, आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करणे.
९. विद्यार्थी संख्या तसेच बोगस संस्था प्राप्त तक्रारीवर कार्यवाही.
१०. अधिकारी / कर्मचायांना ओळखपत्र पुरविणे.
११. अधिकारी / कर्मचायांच्या राहात्या घराबाबतची आवेदन पत्रे शासनाच्या मंजुरीस्तव पाठविणे व तत्संबंधी पुढील कार्यवाही करणे.
१२. वरील कार्यालयातील / संस्थातील कर्मचायांच्या मागण्या, तक्रार इत्यादीबाबतची कार्यवाही करणे.
१३. मुख्य कार्यालयातील व अधिनस्त विभागीय कार्यालयांतर्गत येणाया वर्ग-३ व ४ च्या कर्मचायांची लोकआयुक्त प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, माहितीचा अधिकार, मागासवर्ग आयोग, अपंग आयोग, मानवी हक्क आयोग येथे दाखल केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने दाखल केलेली प्रकरणे हाताळणे
१४. वर्ग- व ४ मधील कर्मचायांच्या विभागीय बदल्या / विभागीय कार्यालयातील वर्ग-३ मधील कर्मचायांच्या विभागांतर्गत बदल्या करणे व तद्अनुषंगीक प्रस्ताव शासनास मंजूरीस्तव सादर करणे.
१५. मुख्य कार्यालयातील तसेच विभागीय कार्यालयांतर्गत उद्भवणारी वर्ग-३ व वर्ग-४ ची शासकीय तसेच अनुदानित संस्था / कार्यालयातील कर्मचायांची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे
१६. वर्ग-३ व वर्ग-४ चा कर्मचा-यांचा ईएमआयएस / डेटाबेस तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे.
१७. मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीने / मतदानाच्या कामासाठी / जनगणनेच्या कामासाठी / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेकडे परीक्षेच्या कामासाठी कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे.
१८. मुख्य कार्यालयातील वर्ग-३ व ४ च्या कर्मचायांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे.
१९. मुख्य कार्यालयातील दूरध्वनी / लघुलेखक / झेरॉक्स इ. कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
२०. वर्ग-३ व ४ मध्ये अतिरिक्त ठरणाया कर्मचायांच्या प्रत्यक्ष समावेशानाची कार्यवाही.
२१. शासकीय कार्यालयामधील वर्ग-३ व वर्ग-४ चे सेवाप्रवेश नियम आणि कर्तव्य व जबाबदा-या तयार करणे.