• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 1

Last updated on May 11th, 2022 at 12:31 pm

Desk 1

कार्यासन क्रमांक 1
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक ,सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्र. मा. भंडारवार, सहा. संचालक (अतां)
विषय
1. अधिकायांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे व जतन करणे.
2. तंत्रशिक्षण विभागाचे राज्यस्तरीय परिषदांचे सभेबाबतचे कामकाज.
3. खाजगी अभिहस्तांतरण (Assignment)स्वीकारण्यासाठी परवानगी.
4. सर्व प्रकारच्या समितीच्या बैठकीचे कामकाज/अहवाल.
5. उच्च अधिकारी समितीशी संबंधीत कामकाज.
6. गोपनीय टपालाची आवक जावक नोंद ठेवणे, महत्वाचे पत्रव्यवहार संचालकांच्या निदर्शनास आणणे व पत्रव्यवहार करणे.
7. विधान सभा / परिषद प्रश्नांची माहिती अद्यावत ठेवणे व पाठपुरवा करणे.
8. अभ्यागतांच्या भेटीबाबत नियंत्रण.