• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 1demo

Last updated on डिसेंबर 2nd, 2022 at 01:56 pm

कार्यासन १

कार्यासन क्रमांक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्र. मा. भंडारवार, सहा. संचालक (अतां)
विषय
१. अधिकायांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे व जतन करणे.
२. तंत्रशिक्षण विभागाचे राज्यस्तरीय परिषदांचे सभेबाबतचे कामकाज.
३. खाजगी अभिहस्तांतरण (Assignment)स्वीकारण्यासाठी परवानगी.
४. सर्व प्रकारच्या समितीच्या बैठकीचे कामकाज/अहवाल.
५. उच्च अधिकारी समितीशी संबंधीत कामकाज.
६. गोपनीय टपालाची आवक जावक नोंद ठेवणे, महत्वाचे पत्रव्यवहार संचालकांच्या निदर्शनास आणणे व पत्रव्यवहार करणे.
७. विधान सभा / परिषद प्रश्नांची माहिती अद्यावत ठेवणे व पाठपुरवा करणे.
८. अभ्यागतांच्या भेटीबाबत नियंत्रण.