• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 1demo

Last updated on ऑक्टोबर 11th, 2023 at 03:52 pm

कार्यासन १

कार्यासन क्रमांक
नियंत्रक अधिकारी
डॉ. सुनिल भामरे, सहसंचालक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
--
कार्यासन अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम
.प्र.मा.भंडारवार सहाय्यक संचालक (अतां)
विषयसूची - कामकाज
गोपनीय कक्ष

१. अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे व जतन करणे.
२. सर्व प्रकारच्या समितीच्या बैठकीचे कामकाज/अहवाल.
३. महत्वाच्या प्रकरणी संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करणे.
४. गोपनीय टपालाची आवक जावक नोंद ठेवणे, महत्वाचे पत्रव्यवहार संचालकांच्या निदर्शनास आणणे व पत्रव्यवहार करणे.
५. विधान सभा / परिषद प्रश्नांची माहिती अद्यावत ठेवणे व पाठपुरावा करणे.
६. अभ्यागतांच्या भेटीबाबत नियंत्रण.