• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 13

Last updated on February 21st, 2024 at 05:20 pm

Desk 13

कार्यासन क्रमांक 13
नियंत्रक अधिकारी
डॉ. उमेश कोकाटे, सिस्टीम मॅनेजर/ ॲडमिनीस्टर
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
--
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
1. श्री. अतुल हरके सहा. संचालक ( अंता)

2. श्री.म.ऊ.दाभाडे विशेष कार्य अधिकारी ( ई-ऑॅफीस करीता )
विषयसूची - कामकाज
नोंदणी व जुने अभिलेख जतन करणे.

1. कार्यालयात आलेल्या पत्राची नोंदणी करणे, नोंदणी क्रमांक देणे.
2. कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयास पत्र पाठविणे.
3. स्टॅम्प रजिस्टर (अ आणि ब) अद्यावत ठेवणे.
4. फ्रँकिंग मशिनच्या वापराबाबत तपशिल ठेवणे.
5. टपाल, हातीबटवडा, जलद टपाल, फॅक्स, पार्सल इत्यादी पाठविणे.
6. टपाल वाटप करणे.
7. कार्यासन 3 च्या सहकार्याने ई- ऑफीसची अंमलबजावणी करणे.