• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 18

Last updated on October 11th, 2023 at 03:07 pm

Desk 18

कार्यासन क्रमांक 18
नियंत्रक अधिकारी
--
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
डॉ. उमेश कोकाटे सिस्टीम मॅनेजर
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
.श्री. अशिष निकम वि.का.अ.
.श्री.सुंदर बुलानी प्रतिनियुक्तीने कार्यरत अधिकारी
विषयसूची - कामकाज
राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजना

1. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
2. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना
3. उच्च व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणा-या राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना (भाग -1 वैद्यकिय अभ्यासक्रम वगळून )
4. गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविणे.
केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजना

5. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता-नि-साधन शिष्यवृत्ती योजना (Merit-cum-Means)
6. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship For Top Class Education for Students with Disablities)
7. प्रगती शिष्यवृत्ती योजना पदवी अभ्यासक्रम (AICTE – Pragati Scholarship For Girl Students [Degree ])
8. प्रगती शिष्यवृत्ती योजना पदविका अभ्यासक्रम (AICTE – Pragati Scholarship For Girl Students [ Diploma])
9. सक्षम शिष्यवृत्ती योजना पदवी अभ्यासक्रम (AICTE – Saksham Scholarship Scheme For Specially [Degree])
10. सक्षम शिष्यवृत्ती योजना पदविका अभ्यासक्रम (AICTE – Saksham Scholarship Scheme For Specially [Diploma])
11. स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजना (AICTE – swanath scholarship scheme for students [degree / diploma] )