• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 3

Last updated on June 27th, 2022 at 04:38 pm

Desk 3

कार्यासन क्रमांक 3
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री.उमेश कोकाटे, प्रणाली व्यवस्थापक
विषय
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (शैक्षणिक प्रशासन)
माहिती तंत्रज्ञान विकास केंद्र
1. कर्मचा-यांना संगणक विषयक अद्यावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे.
2. माहिती तंत्रज्ञानाशी संबधीत सर्व कामे.
3. संचालनालयातील कामाचे संगणकीकरण, नियोजन, संकलन, विकास व प्रशिक्षण.
4. संगणक/नेटवर्क यांचे व्यवस्थापन.
5. इंट्रानेट मॅनेजमेंट.
6. डेटाबेस ऍ़डमिनिस्ट्रेशन.
7. संचालनालयांतर्गत येणा-या संस्थांना सॉफ्टवेर सहाय्य/समन्वय.
8. राज्य शासनाचे आयटी धोरणाची अंमलबजावणी.
9. संस्थामधील प्रणाली विश्लेषक/प्रोग्रामर यांच्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन.
10. E-Governance बाबतची कार्यवाही करणे.
11. संचालनालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करणे तसेच सर्व माहिती अद्ययावत ठेवणे.