• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 5

Last updated on April 21st, 2022 at 08:53 am

Desk 5

कार्यासन क्रमांक 5
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. पी. पी. वाणी, प्रशासकीय अधिकारी
विषय
वेतन निश्चिती / सेवानिवृत्ती विषयक कामकाज
1. शासकीय संस्था व कार्यालयातील वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिकायांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे
2. सेवाखंड व पुर्वसेवा जमेस धरणे याबाबतचे कामकाज.
3. 50-55 वर्षे आढावा घेणे.
4. कायम (स्थायी) प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही करणे.
5. वर्ग 1 ते 4 मधील अधिकारी / कर्मचायांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी जोडून देणे.
6. राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी यांची वेतननिश्चिती, सुधारीत वेतनश्रेणीबाबतची कामे, वेतन आयोग शिफारशी संदर्भातील कामे / विशेष वेतन मंजूर करणे.
7. अस्थायी पदे वेळोवेळी पुढे चालू ठेवणे, अस्थायी पदांचे स्थायी स्वरुपात रुपांतर करणे, पदे पुनर्जिवित करणे, शुन्याधारित अर्थसंकल्पामुळे अतिरिक्त झालेल्या पदांचा आढावा घेणे.
8. संचालनालयातील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे.
9. सेवाविषयक प्रकरणांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.
10. राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या मागण्या व मान्यता देण्याबाबतची प्रकरणे.
11. खातेनिहाय चौकशी / विभागीय चौकशी.
12. मुख्य कार्यालयाखेरीज इतर कर्मचायांची संप प्रकरणे.
13. अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचायांच्या वेतननिश्चिती, विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार वेतन, वेतन पुर्नरचना इ. प्रशासकीय काम.