• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 5

Last updated on मे 30th, 2022 at 07:44 am

कार्यासन ५

कार्यासन क्रमांक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. पी. पी. वाणी, प्रशासकीय अधिकारी
विषय
वेतन निश्चिती / सेवानिवृत्ती विषयक कामकाज
१. शासकीय संस्था व कार्यालयातील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिकायांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे
२. सेवाखंड व पुर्वसेवा जमेस धरणे याबाबतचे कामकाज.
३. ५०-५५ वर्षे आढावा घेणे.
४. कायम (स्थायी) प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही करणे.
५. वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी / कर्मचायांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी जोडून देणे.
६. राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी यांची वेतननिश्चिती, सुधारीत वेतनश्रेणीबाबतची कामे, वेतन आयोग शिफारशी संदर्भातील कामे / विशेष वेतन मंजूर करणे.
७. अस्थायी पदे वेळोवेळी पुढे चालू ठेवणे, अस्थायी पदांचे स्थायी स्वरुपात रुपांतर करणे, पदे पुनर्जिवित करणे, शुन्याधारित अर्थसंकल्पामुळे अतिरिक्त झालेल्या पदांचा आढावा घेणे.
८. संचालनालयातील वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे.
९. सेवाविषयक प्रकरणांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.
१०. राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या मागण्या व मान्यता देण्याबाबतची प्रकरणे.
११. खातेनिहाय चौकशी / विभागीय चौकशी.
१२. मुख्य कार्यालयाखेरीज इतर कर्मचायांची संप प्रकरणे.
१३. अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचायांच्या वेतननिश्चिती, विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार वेतन, वेतन पुर्नरचना इ. प्रशासकीय काम.