• महाराष्ट् शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 8

Last updated on June 30th, 2022 at 03:44 pm

Desk 8

कार्यासन क्रमांक 8
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्रीमती मृणाल मनोज राणे, प्रशासकीय लेखाधिकारी
विषय
अशासकीय अनुदानित संस्थांचे सेवानिवृत्तीविषयक कामकाज
1. अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्थामधील अध्यापकांची व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे.
2. अशासकीय अनुदानित अभियांंत्रिकी महाविद्यालय व तंत्रनिकेतन व तत्सम संस्था यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची देयके व गंभीर आजारासाठी अग्रिम मंजूर करणे.
3. अशासकीय अनुदानित संस्थामधील अधिकारी / कर्मचायांची सेवानिवृत्तीविषयक न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.