• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 8

Last updated on ऑक्टोबर 11th, 2023 at 04:06 pm

कार्यासन ८

कार्यासन क्रमांक
नियंत्रक अधिकारी
डॉ. धनपाल कांबळे, उपसंचालक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
--
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्रीम. मृणाल राणे प्रशासकीय अधिकारी (लेखा)
विषयसूची - कामकाज
अशासकीय अनुदानित संस्थांचे सेवानिवृत्तीविषयक कामकाज

१. अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्थामधील अध्यापकांची व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे.
२. अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय व तंत्रनिकेतन व तत्सम संस्था यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची देयके व गंभीर आजारासाठी अग्रिम मंजूर करणे.
३. अशासकीय अनुदानित संस्थामधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीविषयक न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.