• महाराष्ट्र शासन
 • Government of Maharashtra
 • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
 • Higher & Technical Education Department
 • Skip to main content

Foreign Scholarship 2019

Last updated on जून 28th, 2022 at 10:46 am

खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

 • उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” देण्यांत येते.
 • या शिष्यवृत्तीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या www.dtemaharashtra.gov.in या वेबसाईटवरील पोर्टलवरुन दरवर्षी online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येतात.

पात्रता :

 • परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे पदव्युत्तर पदवी (PG), पदव्युत्तर पदविका (Diploma after Graduation) व पीएचडी (Ph.D) अभ्यासक्रमासाठी, THE (Times Higher Education) / किंवा QS (Quacquarelli Symonds) Ranking 200 च्या आंत असणे बंधनकारक.
 • वर नमूद केल्याप्रमाणे परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे Unconditional Offer Letter
 • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी
 • सदरची योजना शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राबविण्यात आली असून सदर शिष्यवृत्तीसाठी शाखा / अभ्यासक्रम निहाय खालीलप्रमाणे जागा उपलब्ध आहेत.
अ. क्र. शाखा / अभ्यासक्रम पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका डॉक्टरेट एकूण
1.
कला
०१
०१
०२
2.
वाणिज्य
०१
०१
०२
3.
विज्ञान
०१
०१
०२
व्यवस्थापन
०१
०१
०२
5
विधी अभ्यासक्रम
०१
०१
०२
6
अभियांत्रिकी/वास्तुकला शास्त्र
०४
०४
०८
7
औषधनिर्माणशास्त्र
०१
०१
०२
एकूण
१०
१०
२०

विद्यार्थ्यांस मिळणारे लाभ :

 • विद्यापीठाने नमूद केलेले संपूर्ण शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)
 • वैयक्तिक आरोग्य विम्याची पूर्ण रक्कम
 • शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार संपूर्ण शैक्षणिक कालावधीकरीता निर्वाह भत्ता (U.K. साठी GBP 9900 व U.K. सोडून इतर सर्व देशांसाठी USD 15400)
 • येण्या-जाण्याचा विमान प्रवास खर्च (केवळ एकदाच)