• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Scholarship for students of minority communities pursuing Higher and Professional courses

Last updated on June 28th, 2022 at 12:30 pm

उच्च व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना (भाग - 1 वैद्यकिय अभ्यासक्रम वगळून )

अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गुणवत्ताधारक व तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण ( पदविका, पदवीवपदव्युत्तर ) घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेकरीता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (दोन्ही पालकांचे एकत्रित ) रुपये 8.00 लाखा पर्यंत निश्चित करण्यात आलेले आहे. सदर योजने करीता विदयार्थ्यांने माध्यमिक शालांत परिक्षा (एसएससी) महाराष्ट्र राज्यातुन उत्तीर्णकेलेलीअसावी.

शिष्यवृत्तीरक्कम –

सदर योजनेंतर्गत नविन शिष्यवृत्ती व नूतनी करणासाठी आलेल्या पात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमा मध्ये शिक्षण घेत असेल, त्या अभ्यासक्रमा करिता आकारण्यात येणारे प्रत्यक्ष वार्षिक शिक्षण शुल्क किंवा रुपये 25,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येते.

सदर योजनांची मंजुर रक्कम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्या मध्ये डीबीटी पोर्टलद्वारे जमा करण्यात येते.
सन 2018-19 पासुन सदर योजना शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ( संकेतस्थळ – mahadbtmahait.gov.in) राबविण्यात येते.