• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Amravati

Last updated on मे 30th, 2022 at 08:03 am

विभागीय कार्यालय - अमरावती

Dr V R Mankar
डॉ. व्ही. आर. मानकर

प्र. सहसंचालक

विभागीय कार्यालय अमरावती
पत्ता
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, न्यू कॉटन मार्केट रोड, सहकारनगर, अमरावती - ४४४४६००३
संपर्काची माहिती
फोन
०७२१-२५७३०२७, २५७२५७७
फॅक्स
०७२१-२५७७९१३
ईमेल
roamravati@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. अमरावती
२. अकोला
३. बुलढाणा
४. यवतमाळ
५. वाशिम