• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

RTI

Last updated on मार्च 4th, 2024 at 06:15 pm

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा २००५.
त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई येथे माहिती अधिकार कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जन माहिती अधिकारी
क्रमांक कार्यासन महत्त्वाचे विषय कार्यासन क्र दूरध्वनी माहिती अधिकारी अपीलिय अधिकारी
गोपनीय
६८५९७४२१
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालवणा्या संस्थांना मान्यता. विना अनुदानित पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी संस्थांचे प्रशासकीय प्रश्न
६८५९७४०२
सहाय्यक संचालक(ता.)
सहसंचालक
पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रवेश आणि त्यांची गुणवत्ता यादी मंजूर
२ अ
६८५९७४२२
सहाय्यक संचालक(ता.)
सहसंचालक
माहिती तंत्रज्ञान विकास कक्ष
६८५९७४०३
प्रणाली विश्लेषक
सहसंचालक
शासकीय व शासन अनुदानित पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक-प्रशासकीय अधिका-यांच्या स्थापना व प्रशासनाशी संबंधित विषय
६८५९७४०४
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
शासकीय व शासकीय सहाय्यक डिप्लोमा संस्थांमध्ये कार्यरत अध्यापनाधिकार्‍यांची स्थापना व प्रशासनाशी संबंधित विषय
४ अ
६८५९७४२४
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
निवृत्तीवेतन प्रकरणे, वेतन निर्धारण आणि इतर प्रशासकीय समस्या
६८५९७४०५
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
लेखा विभाग – बिल मंजूर करण्याशी संबंधित सर्व मुद्दे
६८५९७४०६
लेखा अधिकारी
सहसंचालक
अशासकीय अनुदानित संस्थांना दिलेल्या अनुदानासंदर्भातील मुद्दे
६८५९७४०७
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
१०
निवृत्तीवेतन प्रकरणे आणि बिगर शासकीय सहाय्य संस्थांची वैद्यकीय बिले
६८५९७४०८
प्रशासकीय अधिकारी (लेखा)
सहसंचालक
११
वार्षिक योजनेंतर्गत नियोजनाशी संबंधित मुद्दे
६८५९७४०९
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहाय्यक संचालक(ता.)
१२
विना-प्रशासित संस्थांच्या पदविका संस्था, पदविका प्रवेश आणि आस्थापना संबंधित विषयांना मान्यता
१०
६८५९७४१०
सहाय्यक संचालक(ता.)
सहसंचालक
१३
खरेदी आणि प्रशिक्षण संबंधित समस्या
११
६८५९७४११
निरीक्षक
सहसंचालक
१४
ग्रुप-सी आणि ग्रुप-डी कर्मचार्‍यांची स्थापना व प्रशासन संबंधित समस्या
१२
६८५९७४१२
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
१५
जुन्या नोंदी रजिस्ट्री विभाग आणि देखभाल
१३
६८५९७४१३
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
१६
स्टोअर व ऑडिट पॅराची पडताळणी
१४
६८५९७४१४
मुख्य लेखा अधिकारी
सहसंचालक
१७
विना-अर्थसंकल्प, विनाअनुदानित संस्थांना ईबीसी सवलत आणि सरकारी संस्थांचे वितरण
१५
६८५९७४१५
मुख्य लेखा अधिकारी
सहसंचालक
१८
डिप्लोमा स्तरावरील गट-सी आणि गट-डी कर्मचारी आणि इतर संकीर्ण मुद्दे प्रशासकीय समस्या
१६
६८५९७४१६
सहाय्यक संचालक(अता.)
सहसंचालक
१९
TEQIP
१७
६८५९७४१९
विशेष कार्य अधिकारी
सहसंचालक
२०
अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती
१८
६८५९७४८६
विशेष कार्य अधिकारी
सहाय्यक संचालक(ता.)