• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Important Acts

Last updated on ऑक्टोबर 6th, 2020 at 09:34 am

महत्त्वपूर्ण कायदे

[Important-Act-Marathi]
क्रमांक प्रकाशित दिनांक बातमी डाउनलोड आकार
122/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 647.13 KB
205/08/2022COEP टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी बिल, 2022 (2022 चे L. A. बिल क्र. XV) 481.75 KB
319/10/2020महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळ कायदा १९९७ 594.10 KB
418/10/2020प्रवेश आणि शुल्काचे नियमन अधिनियम, 2015 ( मह. अधिनियम क्रमांक XXVIII - २०१५), दि. १७ ऑगस्ट २०१५ 153.38 KB
518/10/2020अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद कायदा -१९८७ 9.85 MB
618/10/2020फार्मसी परिषद, अधिनियम १९४८ 395.74 KB
718/10/2020वास्तुविशारद कायदा, १९७२ 295.07 KB
809/10/2020महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रॅगिंग कायदा, 1999 महाराष्ट्र कायदा क्र. 1999 चा XXXIII 78.62 KB
901/09/2020महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२० 188.18 KB
1001/09/2020 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्णवेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२० 145.15 KB
1107/08/2020वास्तुविशारद कायदा, १९७२ ( सुधारणा - ०७/०९/२०२०) 569.51 KB
1212/02/2020अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 471.47 KB
1303/07/2019महाराष्ट्र आरक्षण - सुधारणा 988.59 KB
1408/03/2019अपंग व्यक्तींचे हक्क (सुधारणा) नियम, 2019 261.95 KB
1529/11/2018फार्म-डी (पोस्ट बॅकॅलेरेट) अभ्यासक्रम व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्याबाबत अधिसूचना. 77.37 KB
1606/07/2018महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६. 170.80 KB
1706/07/2018महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५. 262.48 KB
1805/07/2018महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्काचे नियमन) अधिनियम, २०१५ मधील पदविका अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबतची अधिसूचना. दिनांक: ०५ जुलै २०१८ 1,007.67 KB
1905/06/2018महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदविका तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. 97.74 KB
2005/06/2018महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. 2.49 MB
2105/06/2018महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. अधिसूचना दि. ५ जून २०१८ . 417.09 KB
2219/05/2018शासन अधिसूचना , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्र. टीईएम - २०१६ / सीआर ४७३ (भाग १ ) / टीई - ४ , दि. २४ एप्रिल २०१७ . अधिसूचना दि. १९ मे २०१८. 417.09 KB
2306/04/2018महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
2422/12/2017महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005 717.25 KB
2520/12/2017THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997. 594.10 KB
2620/12/2017महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा 2006 490.49 KB
2720/12/2017महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 889.94 KB
2819/04/2017Notification for Commencement of the RPwD Act, 2016 1.11 MB
2911/01/2017महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 951.16 KB
3017/08/2015महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन )अधिनियम , २०१५. 108.78 KB
3111/02/2014महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ 435.01 KB
3211/02/2014डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ कायदा , १९८९ 2.16 MB
3311/02/2014महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (प्रोहिबिशन ऑफ कॅपिटेशन फी) कायदा, १९८७ 48.82 KB