• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 7

Last updated on ऑक्टोबर 10th, 2022 at 11:07 am

कार्यासन ७

कार्यासन क्रमांक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
डॉ धनपाल कांबळे, उपसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रदीपकुमार कोवे, सहाय्यक संचालक (अतां) सहाय्यक संचालक (अतां)
विषय
अशासकीय अनुदानित संस्थांचे अनुदानविषयक कामकाज
१. अशासकीय अनुदानित संस्थांचे अनुदानाचे वितरण व अनुदान धोरणाबाबत कार्यवाही करणे.
२. अशासकीय अनुदानित संस्थांचा खर्चाचा अहवाल पाहणे.
३. अशासकीय अनुदानित संस्थांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून का.क्र.15 कडे पाठविणे.
४. अशासकीय अनुदानित संस्थांचे इमारत भाडे प्रस्ताव शासनास सादर करून त्याबाबतची पुढील कार्यवाही करणे.
५. वैधानिक विकास महामंडळाची माहीती शासनास सादर करणे.
६. राजकोषीय दायित्व बाबतची माहीती शासनास सादर करणे.
७. एचटीई सेवार्थ बाबतचे कामकाज करणे.
८. अशासकीय अनुदानित संस्था संबंधित निर्माण झालेल्या लेखापरिच्छेदाचे निराकरण करण्याच्या दृष्टिने कार्यवाही करणे.
९. अशासकीय अनुदानित संस्थांचे मुल्यनिर्धारण अहवाल विभागीय कार्यालयाकडून प्राप्त करणे व त्यावर कार्यवाही करणे.
१०. अशासकीय अनुदानित सर्व संस्थांचे सनदी लेखा परिक्षकांनी प्रमाणित केलेले लेखा परिक्षण अहवाल प्राप्त करणे.
११. अशासकीय अनुदानित संस्थांना वितरीत वेतन अनुदानाचे प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून मा.महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे.
१२. अशासकीय अनुदानित संस्थांचे वितरीत वेतनेत्तर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/ मा.महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे.
१३. अशासकीय अनुदानित संस्थांची (DCPS/NPS) राष्ट्रीय निवृत्ती योजना/नवीन परिभाषित निवृत्ती वेतन योजनेची माहीती शासनास सादर करणे.
१४. अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंर्तगत व्याजाचे अर्थसंकल्पीय कामकाज (बजेट) शासनास सादर करणे.तसेच माहीती महालेखापाल यांना सादर करणे.