• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Contact Us

संपर्क तपशील

तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

३, महापालिका मार्ग,
पोस्ट बॉक्स नंबर १९६७
मेट्रो सिनेमा समोर,
मुंबई – ४००००१

दूरध्वनीः (०२२) २२६४ ११५०,
२२६४ ११५१, २२७२ ०६०१, २२६९ ०६०२
फॅक्स: (०२२) २२६९ २१०२, २२६९ ०००७