• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk 2 & 2A

Last updated on जून 30th, 2022 at 03:39 pm

कार्यासन २ आणि कार्यासन २-अ

कार्यासन क्रमांक 2
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक, सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्रीमती वर्षा संदिप गुजरे, सहाय्यक संचालक (तां)
विषय
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (शैक्षणिक प्रशासन)

१. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए व अभिकल्प इत्यादी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.
२.विनाअनुदानित संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबीं संदर्भात प्राप्त तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने पुढील उचित कार्यवाहीकरीता संबंधित समुचित प्राधिकरणाकडे तक्रार अर्ज अग्रेषित करणे व तदअनुषंगिक कार्यवाही करणे
३. .शासकीय व शासन अनुदानित पदवी व पदव्युत्तर संस्थांच्या शिक्षण शुल्क निर्धारित करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठविणे.
४. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए व अभिकल्प इ. च्या मान्यतेशी निगडीत न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे
५. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र आणि हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी पदवी संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे संस्था बदल, विद्यापीठ बदलासह संस्था बदल इत्यादी प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
६. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए व अभिकल्प अभ्यासक्रम चालविणा-या पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या अनधिकृत संस्थाबाबत प्राप्त तक्रारींवर कार्यवाही करणे.
७. शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी विकासनिधी मधून संस्थांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.
कार्यासन क्रमांक २ - अ
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री. प्रमोद नाईक सहसंचालक
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्रीमती वर्षा संदिप गुजरे, सहाय्यक संचालक (तां)
विषय
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (शैक्षणिक प्रशासन)

१. तांत्रिक व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेचे अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाशी समन्वय.
२. पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे नियम तयार करुन मान्यतेसाठी शासनास सादर करणे.
३. प्रवेशासंदर्भाने मार्गदर्शन करणे.
४. पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या यादया प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करणे.
५. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई आणि प्रवेश नियामक प्राधिकरण मुंबई या दोन प्राधिकरणांशी प्रवेश विषयक कामांबाबत समन्वय साधणे.
६. प्रवेशाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करणे.
७. प्रवेशासंदर्भाने प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यासतव संबंधितांशी समन्वय साधुन कार्यवाही करणे.
८. पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर अनुषंगिक कामे.