• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk 4 & 4a

Last updated on ऑक्टोबर 11th, 2023 at 04:00 pm

कार्यासन ४ आणि कार्यासन ४ अ

कार्यासन क्रमांक
नियंत्रक अधिकारी
डॉ. सुनिल भामरे, सहसंचालक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
--
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री.प्र.मा.भंडारवार, सहाय्यक संचालक (अतां)
विषयसूची - कामकाज
पदवी संस्थां / कार्यालयातील गट अ व गट ब मधील शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदांच्या आस्थापना व प्रशासन विषयक बाबी

१. शासकीय / अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील कार्यरत असलेल्या अध्यापकांच्या आस्थापनाविषयक बाबी.
२. गट अ व गट ब मधील पदांचे सेवाप्रवेश नियम / कर्तव्य व जबाबदा-या तयार करणे.
३. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थातील शिक्षकीय कर्मचा-यांना करिअर ॲडव्हान्समेंट योजनेचे लाभ देणे बाबतची कार्यवाही करणे.
४. शिक्षकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची कार्यवाही करणे.
५. शासकीय व अशासकीय अनुदानीत पदवी संस्थांतील पदभरतीशी संबंधित सर्व कार्यवाही करणे
६. शासकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदांची न्यायलयीन प्रकरणे हाताळणे.
७. शासकीय / अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व तत्सम संस्थातील अधिकारी / अध्यापकांना शैक्षणिक पुस्तके लिहिणे, उच्च शिक्षणाकरिता एमटेक / पीएचडीसाठी परवानगी देणे तसेच अध्यापकांना पेपर प्रेझेंटेशन / चर्चासत्र यासाठी परदेशात जाण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करणे.
८. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थांतील वर्ग 1 व 2 च्या अधिकाऱ्यांचे रजा मंजूरीचे आदेश निर्गमित करणे / वेतनवाढ मंजूरी / अंतिम रजा रोखीकरणाचे आदेश इ. सेवाविषयक बाबी.
९. शासकीय पदवी संस्थां / कार्यालयातील, अध्यापक / अधिका-यांच्या बिंदुनामावल्या/ सेवाजेष्ठता यादया अद्ययावत ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करणे.
१०. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थामध्ये वर्ग 1 व 2 मधील अतिरिक्त ठरणा-या अधिकाऱ्याच्या समावेशानची कार्यवाही करणे.
११. शासकीय / अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थांमधील अधिकारी / अध्यापक यांना पारपत्र काढणेसाठी / इतर पदांवर अर्ज करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
१२. शासकीय / अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थांतील वर्ग 1,2 अधिकाऱ्यांचे मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा सूट प्रकरणे हाताळणे.
कार्यासन क्रमांक ४अ
नियंत्रक अधिकारी
डॉ. सुनिल भामरे, सहसंचालक
पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव
--
कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम
श्री.प्र.मा.भंडारवार, सहाय्यक संचालक (अतां)
विषयसूची - कामकाज
पदविका संस्थांतील गट अ व गट ब मधील शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदांच्या आस्थापना व प्रशासन विषयक बाबी

१. शासकीय तंत्रनिकेतनामधील व अशासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिकारी / अध्यापकांच्या आस्थापनाविषयक बाबी.
२. शासकीय तंत्रनिकेतनातील अध्यापकांच्या बदल्या / पदोन्नती बाबतची कार्यवाही करणे.
३. शिक्षक पुरस्काराची कार्यवाही करणे.
४. शासकीय / अशासकीय अनुदानीत पदविका संस्थांतील पदभरतीशी संबंधित सर्व कार्यवाही करणे
५. शासकीय पदविका संस्थांतील अध्यापकांच्या बिंदुनामावल्या/ सेवाजेष्ठता यादया अद्ययावत ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करणे.
६. शासकीय / अशासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतनातील व तत्सम संस्थातील अधिकारी / अध्यापकांना शैक्षणिक पुस्तके लिहिणे, उच्च शिक्षण घेणे, एमई व पीएचडीसाठी परवानगी देणे.
७. शासकीय तंत्रनिकेतने यामधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची रजा प्रकरणे / अंतिम रजा रोखीकरण व इतर अनुषंगिक बाबी.
८. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थातील शिक्षकीय कर्मचा-यांना करिअर ॲडव्हान्समेंट योजनेचे लाभ देणे बाबतची कार्यवाही करणे.
९. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थामध्ये वर्ग 1 व 2 मधील अतिरिक्त ठरणा-या अधिकारी / अध्यापकांच्या समावेशानची कार्यवाही करणे.
१०. शासकीय / अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थांमधील अधिकारी / अध्यापक यांना पारपत्र काढणेसाठी / इतर पदांवर अर्ज करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
११. शासकीय / अशासकीय अनुदानित संस्थांतील वर्ग 1,2 अधिकाऱ्यांचे मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा सूट प्रकरणे हाताळणे.