• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Who’S Who

Last updated on ऑक्टोबर 10th, 2022 at 02:39 pm

निर्देशिका

अनुक्रमांक अधिकार्‍याचे नाव पदनाम ई-मेल दुरध्वनी क्रमांक
डॉ. अभय वाघ
संचालक
director@dtemaharashtra.gov.in
२२६२१७२६
श्री. प्रमोद नाईक
सहसंचालक
pramod.naik@dtemaharashtra.gov.in
२२६९०६०७
रिक्त
सहसंचालक
-
-
रिक्त
सहसंचालक
-
-
डॉ धनपाल कांबळे
उप संचालक
dhanapal.kamble@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६४
श्री. महेंद्र दवणे
उप संचालक
mahendra.dawane@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७५
रिक्त
उप संचालक
-
-
रिक्त
उप संचालक
-
-
रिक्त
प्रशिक्षण आणि अस्थापना अधिकारी
-
-
१०
डॉ. जी. आर. सांगवई
सहाय्यक संचालक (तांत्रिक)
gr.sangwai@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६५
११
श्री. श्रीकांत मडावी
सहाय्यक संचालक (तांत्रिक)
skmadawi@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४९०
१२
सौ. वर्षा संदिप गुजरे
सहाय्यक संचालक (तांत्रिक)
vsgujare@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७१
१३
श्री. उमेश कोकाटे
प्रणाली व्यवस्थापक
uvkokate@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४५९
१४
श्री. नरेंद्र पाटील
प्रणाली विश्लेषक
nbpatil@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६६
१५
श्री. सुधीर उपरवट
प्रणाली विश्लेषक
sduparwat@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६९
१६
श्री. अविनाश आमटे
निरीक्षक
avamte@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७०
१७
श्री. पी. पी. वाणी
प्रशासकीय अधिकारी
ppwani@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७२
१८
रिक्त
प्रशासकीय अधिकारी
-
-
१९
रिक्त
मुख्य लेखाधिकारी
-
-
२०
श्रीमती. एस. जी. रणदिवे
सहायक संचालक (अ.तां)
sgrandive@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१६
२१
श्री. प्रकाश भंडारवार
सहायक संचालक (अ.तां)
pbhandarwar@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७३
२२
श्री. के.जी. एडके
सहाय्यक संचालक (अ.तां)
kgedake@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७९
२३
श्री. संजय पवार
सहायक संचालक (अ.तां)
sanjay.pawar@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४८३
२४
श्रीमती. माया एस वाघमारे
सहायक संचालक (अ.तां)
maya.waghmare@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१२
२५
श्रीमती श्रद्धा मयेकर
सहायक संचालक (अ.तां)
desk4@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०४
२६
श्री अतुल हरके
सहायक संचालक (अ.तां)
desk9@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०९
२७
श्री. प्रदीपकुमार कोवे
सहायक संचालक (अ.तां)
desk7@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४७९
२८
श्रीमती मृणाल मनोज राणे
प्रशासकीय लेखाधिकारी
desk8@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०८
२९
श्रीमती नितीशा चोरघे
लेखाधिकारी
desk6@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४८३
संचालनालयातील विशेष कार्य अधिकारी
अनुक्रमांक अधिकार्‍याचे नाव पदनाम ई-मेल दुरध्वनी क्रमांक
डॉ. अनिल नांदगावकर
विशेष कार्य अधिकारी(TEQIP-III)
abnandgaonkar@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४४९
श्री. महेंद्र दाभाडे
विशेष कार्य अधिकारी (महिती तंत्रज्ञान)
mahendra.dabhade@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६८
3
श्री. मंगेश पराते
विशेष कार्य अधिकारी (महिती तंत्रज्ञान)
mjparate@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४३८
श्री. सुंदर बुलानी
विशेष कार्य अधिकारी (डीबीटी सेल)
sundar.bulani@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४८७
श्री.श्रीकांत साखरे
विशेष कार्य अधिकारी
desk10@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६५
श्री. आशिष निकम
विशेष कार्य अधिकारी
aashish.nikam@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४५९
संचालनालयातिल कार्यासने
अनुक्रमांक अधिकार्‍याचे नाव पदनाम ई-मेल दुरध्वनी क्रमांक
१.
श्रीमती. मानसी वानखेडे
लघुलेखक (कार्यासन १)
desk1@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६०
२.
श्रीमती. स्वाती पेंडणेकर
लघु लेखक (कार्यासन १)
desk1@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६०
३.
श्रीमती. सुनंदा भगत
लघु लेखक (कार्यासन १)
desk1@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०१
४.
श्री. विजय केदारे
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 2)
desk2@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४४२
५.
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 2a)
-
-
६.
श्रीमती अंजली देशपांडे
प्रोग्रामर (कार्यासन 3)
programmer2@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४२३
श्रीमती स्वाती बारी
प्रोग्रामर (कार्यासन 17)
programmer1@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४८७
श्रीमती अश्विनी खळे
प्रोग्रामर (कार्यासन 17)
programmer4@dtemaharashtra.gov.in
२२६१२१३९
श्री.महेंद्र किराड
डेटा एंट्री ऑपरेटर (कार्यासन 3)
deo@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४६७
१०
श्रीमती सायली सकपाळ
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 4A)
desk4a@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४२४
११
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 4)
desk4@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०४
१२
श्री सुरेंद्र केतकर
मुख्य लिपिक (कार्यासन 5)
desk5@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०५
१३
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 6)
desk6@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०६
१४
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 7)
desk7@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०७
१५
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 8)
desk8@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०८
१६
श्री. शशांक ओतावणेकर
मुख्य लिपिक (कार्यासन 9)
desk9@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४०९
१७
श्री. विलास भादेकर
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 10)
desk10@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१०
१८
श्रीमती. प्राची वाडके
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 11)
desk11@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४११
१९
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 12)
desk12@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१२
२०
श्री.प्रवीण शेटें
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 13)
desk13@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१३
२१
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 14)
desk14@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१४
२२
रिक्त
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 15)
desk15@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१५
२३
श्रीमती. प्राची वाडके
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 16)
desk16@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४१६
२४
श्री. दादा शेळके
कार्यालयीन अधीक्षक (कार्यासन 17)
desk18@dtemaharashtra.gov.in
६८५९७४८६