• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Pune

Last updated on मे 12th, 2023 at 02:34 pm

विभागीय कार्यालय - पुणे

dvjadhav1
डॉ. डी. व्ही. जाधव

सहसंचालक

विभागीय कार्यालय पुणे
पत्ता
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, ४१२/बी, नवीन महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ इमारत, ओम सुपर मार्केट जवळ, शिवाजी नगर, बहिरट पाटील चौक, पुणे - ४१११०१६
संपर्काची माहिती
फोन
०२०-२५६५६२३४, २५६७८९७३
फॅक्स
०२०-२५६५६२३४
ईमेल
ropune@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. पुणे
२. कोल्हापूर
३. सातारा
४. सांगली
५. सोलापूर