• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Saksham Scholarship Scheme

सक्षम शिष्यवृत्ती योजना

[AICTE-Saksham Scholarship Scheme For Specially-Abled Student (Degree/ Diploma)]
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार यांची अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद़ तर्फे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची मंजूरी असलेल्या संस्था व तांत्रिक अभ्यासक्रमां मध्ये (पदविका,पदवी) शिकणाऱ्या विशेष सक्षम विद्यार्थ्यासाठी सक्षम शिष्यवृत्ती योजना सुरू केलेली आहे. सदर योजनेकरीता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (दोन्ही पालकांचे एकत्रित ) रुपये 8.00 लाखापर्यंतव दिव्यांगाचे प्रमाण 40 % किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे असेनिश्चित करण्यात आलेले आहे. सन 2020-21 पासून सदर योजनासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना नोडल ऑफिस म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

शिष्यवृत्तीचा नविन ( Fresh ) संच/कोटा ( Quota ) –

राज्य

अ क्र.

अभ्यासक्रम

संचसंख्या

महाराष्ट्र

1

पदविका

सर्वपात्र

2

पदवी

सर्वपात्र

शिष्यवृत्ती रक्कम –

.क्र.

शिष्यवृत्तीचेघटक

एक रक्कम ( Lump sum Amount )

संस्थेलादेयअसणारेशुल्क, संगणकस्टेशनरी, पुस्तके, यंत्रसामुग्री, सॉफ्टवेअरइ.

रु.50,000/-प्रतिवर्ष

सदर योजनांचीमंजुररक्कमकेंद्र शासनाकडून थेटविद्यार्थ्यांच्याबँकखात्यामध्येDirect Benefit Transfer ( DBT ) अंतर्गतजमाकरण्यातयेते.
सदर योजनांची सविस्तर माहिती अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळ –www.aicte-india.org / केंद्र शासनाच्या National Scholarship Portal ( NSP ) पोर्टल (संकेतस्थळ – www.scholarships.gov.in ) वर देण्यात आलेली आहे.

सदर योजना केंद्रशासनाच्याNational Scholarship Portal ( NSP ) पोर्टलद्वारे ( संकेतस्थळ – www.scholarships.gov.in ) ऑनलाईनरित्या राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या लाभासाठी चालू शैक्षणिक वर्षा मध्ये प्रथम वर्ष व थेट व्दितीय वर्षात नव्याने प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी नवीन ( Fresh ) व मागील शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यानी नुतनीकरणासाठी ( Renewal ) अर्ज NSP पोर्टलवर नमूद करण्यात आलेल्या अंतिम मुदतीच्या आत ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.