• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Students Section

विद्यार्थी विभाग [का. क्र. २ / २अ / ३ / १०]

विषय: पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (शैक्षणिक प्रशासन)

  1. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए व अभिकल्प इत्यादी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.
  2. विनाअनुदानित संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबीं संदर्भात प्राप्त तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने पुढील उचित कार्यवाहीकरीता संबंधित समुचित प्राधिकरणाकडे तक्रार अर्ज अग्रेषित करणे व तदअनुषंगिक कार्यवाही करणे.
  3. शासकीय व शासन अनुदानित पदवी व पदव्युत्तर संस्थांच्या शिक्षण शुल्क निर्धारित करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठविणे.
  4. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए व अभिकल्प इ. च्या मान्यतेशी निगडीत न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे
  5. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र आणि हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी पदवी संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे संस्था बदल, विद्यापीठ बदलासह संस्था बदल इत्यादी प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
  6. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए व अभिकल्प अभ्यासक्रम चालविणा-या पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या अनधिकृत संस्थाबाबत प्राप्त तक्रारींवर कार्यवाही करणे.
  7. शाकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी विकासनिधी मधून संस्थांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.